SIEDZIBA - KONKURS ARCHITEKTONICZNY

Półfinał

     Składam Wszystkim Państwu Serdeczne Podziękowania za profesjonalne potraktowanie konkursu i wysoki poziom nadesłanych prac.
Z uwagi na ilość koncepcji oraz chęć skonfrontowania moich odczuć z architektami, postanowiłem zasięgnąć opinii i wysłuchać komentarzy.

Moimi recenzentami byli:
Arch. Zbigniew Reszka
Arch. Krystyna Kostarczyk
Arch. Tomasz Rochna
mgr inż Andrzej Muziński
właściciel pracowni www.archdeco.pl, wiceprezes SARP
właściciel pracowni www.akoarchitekci.pl
właściciel pracowni www.monolith.gda.pl
konstruktor

     Recenzenci uznali, iż na wyróżnienie zasługuje pięć koncepcji nadesłanych przez pracownie: Jk-a , Atelier Loegler, ZAPP Architekci, MUS Archirtects, Vostok Design. Każda z wyróżnionych prac proponuje rozwiązanie postawionego zadania w sposób nieszablonowy, często szukając inspiracji w motoryzacji, starając się wpisać w otoczenie i jednocześnie akcentując rangę budynku oraz podkreślając jego funkcje. Niektóre pracownie postawiły na pierwszym miejscu ekspozycję, projektując bryłę od wewnątrz obudowując ekspozycję i do tego dopasowując formę.

     Recenzentom nie udało się jednoznacznie wskazać pracy, która spełniałaby wszystkie wytyczne przedstawione przez inwestora. Zasugerowali oni wybór jednej z pięciu wyróżnionych pracowni lub wybranie trzech koncepcji do dalszego opracowania. Idąc tym tropem wybrałem do finału koncepcję pracowni Jk-a , MUS Archirtects oraz Vostok Design, celem dopracowania z uwzględnieniem wytycznych recenzentów i moich. Finałowe koncepcje zostaną skonsultowane z urbanistą wykonującym zmianę MPZP terenu pod inwestycję, wykonam również niezależne kosztorysy.

     Niezależnie postanowiłem uhonorować pracownie Jk-a , MUS Architects oraz Vostok Design nagrodą w postaci Vouchera na 3 dniowy pobyt w Hotelu Galerii VW w Pępowie.

Gratuluję wszystkim wyróżnionym !!!
Tomasz Nasiński


Recenzje


JK-A / Jagiełło Krysiak Architekci
40-063 Katowice
ul.Żwirki i Wigury 14/9
www.jk-a.pl
Autorzy:
arch. Marcin Jagiełło
arch. Jarosław Krysiak
Praca prezentuje czystość ideową formy, tworząc czytelną ikonę stanowiącą przestrzenny znak rozpoznawczy muzeum. Forma jest esencjonalna, ascetyczna i dynamiczna, koresponduje z wszelkimi innymi formami występującymi w otaczającym krajobrazie. Uzyskano bardzo dobre warunki ekspozycji muzealnej samochodów i czytelny układ funkcjonalny pomieszczeń. Uzyskano połączenie oszczędności formy i konstrukcji z czystym układem funkcjonalnym, spełnione zostały założenia niskich kosztów inwestycji, Zalecenia : należy rozważyć odsunięcie zjazdu na parking i parkingu na poziomie -1 od budynku sąsiada. KK
Dobrze zaakcentowane wejście, poprawnie rozwiązane przyziemie, przyjęta forma podkreśla rangę budynku, ale praca kompletnie nie wpisuje się w otoczenie krajobrazu kaszubskiego, nawiązanie następuje jedynie poprzez drewno elewacji . Obiekt wchodzi na działkę sąsiednią. Dyskusyjna jest wysokość budynku, obiekt jest za duży. Forma obiektu jest zdecydowanie przeskalowana i nie nawiązuje do pobliskich budynków. Rzut na planie koła jest chybionym rozwiązaniem dla tej lokalizacji. Zbyt oczywista ekspozycja wnętrza nie jest walorem tej pracy. Rzeczą nieuzasadnioną przestrzennie i ekonomicznie jest umieszczenie części funkcji na działce sąsiedniej. Projekt bardzo ciekawy i kompaktowy, lecz bardziej nadaje się na teren o mniejszej intensywności zabudowy. Zalecenia: zmniejszyć skalę obiektu, wprowadzić dodatkowy element architektoniczny w elewacji, odsunąć budynek od sąsiedniej działki. ZRVOSTOK DESIGN
31-128 Kraków
ul.Karmelicka 32/15a
www.vstk.eu
Autorzy:
arch. Wojciech Gawinowski
Praca w sposób twórczy szuka oszczędnych kosztowo rozwiązań, w wyniku czego powstała prosta w realizacji konstrukcja, czytelny układ funkcjonalny z bardzo dobrymi warunkami ekspozycji muzealnej samochodów. Spełnione zostały założenia niskich kosztów inwestycji.
Zalecenia : brak czytelnie zaakcentowanego wejścia do budynku, budynek nie stanowi czytelnego akcentu przestrzennego w krajobrazie wyrażającego funkcje muzeum. KK
Bardzo prosta forma budynku, oparta na planie w kształcie trapezu z powycinanymi elementami mającymi swoją kontynuacje we wnętrzu. Wycięcia zapraszają do wejścia i tworzą wrażenie przenikania przestrzeni wewnętrznej z zewnętrzną. Konsekwencja w kształtowaniu rzutu, elewacji i wnętrza, gdzie twórczo wykorzystano elementy konstrukcyjne stropu, które wraz z "rdzeniami" tworzą atrakcyjną i ciekawa kompozycyjnie przestrzeń wystawienniczą.

Schemat funkcjonalny parteru prosty i czytelny, "rdzenie" i wycięcia w ścianach zewnętrznych tworzą kameralne przestrzenie wewnątrz hali. Duża powierzchnia parteru powoduje ponadprzeciętną intensywność zabudowy powierzchni działki, natomiast piwnica pod połową powierzchni parteru wydaje się być ekonomicznie nieuzasadniona (konieczność fundamentowania prawie pod całym budynkiem na głębokości fundamentów piwnicy). Brak zróżnicowania wysokości bryły wywołuje wrażenie monumentalności. Oprócz elementów drewnianych konstrukcji i okładziny zewnętrznej trudno doszukać się nawiązań do regionalnej zabudowy. TR
Najlepsze warunki prezentacji i ekspozycji, ciekawe rozwiązanie rdzeni wewnątrz budynku. Główną wadą jest wykorzystanie w 70% działki. Nie podkreślono głównego wejścia - brak jego zaakcentowania, należałoby wprowadzić zadaszenie nad wejściem głównym. Zbyt głębokie wcięcia w powierzchnię salonu eliminują poprawną ekspozycję. Zalecenie: Zmniejszenie całej powierzchni obiektu, co pozwoliłoby na lepsze zagospodarowanie działki. Dla czystości ekspozycji należałoby zlikwidować wcięcia od strony elewacji zachodniej Zmniejszyć całościowy rzut do powierzchni parteru oraz podpiwniczyć cały budynek, co jest uzasadnione ekonomicznie. Idea przestrzenna tego rozwiązania bardzo trafna, mimo braku dachów spadzistych, charakterystycznych dla tego terenu. Zbyt konsekwentne trzymanie się idei wycięć w bryle budynku nie służy dobrze ustawieniu ekspozycji. Niewątpliwie obiekt powinien być zmniejszony gabarytowo. Atutem pracy jest optymalizacja kosztów, jak i bardzo spójny i oszczędny projekt. ZRMUS ARCHITECTS
40-741 Katowice
ul.Śląska 37/1
www.musarch.pl
Autorzy:
arch. Adam Zwierzyński
arch. Anna Porębska
Bardzo interesująca forma architektoniczna, wynikająca z twórczego zastosowania drewna w kształtowaniu formy i konstrukcji elewacji. Elewacja stanowi charakterystyczny wyróżnik w krajobrazie. Twórcze rozwiązanie wewnętrznego patio z zastosowaniem zielonego dachu. Prosty czytelny układ funkcjonalny stwarzający dobre warunki dla ekspozycji muzealnej oraz czytelne oddzielenie funkcji uzupełniających. Nierealny szacowany budżet. KK
Bezsprzecznie praca MUS ARCHITECTS prezentuje najbardziej spójny i wyszukany warsztat architektoniczny. Umiejętne posługiwanie się formą, bryłą, kompozycją i detalem. Harmonijne wpisanie się zarówno w kontekst architektoniczny miejsca poprzez twórcze zastosowanie elementów drewnianych, jak również czytelne, ale niebanalne odzwierciedlenie funkcji w charakterze obiektu poprzez dynamikę kształtów, kierunków, linii. Niekonwencjonalne formowanie połaci dachowych części budynku oraz wykorzystanie ukształtowania terenu. Bryła spójna, konsekwentna, proporcjonalna z każdego kierunku, również od strony zachodniej, gdzie przy wykorzystaniu kubatury i formy terenu uzyskano kameralny dziedziniec, będący atrakcyjnym zapleczem placówki.

Funkcja rozwiązana poprawnie, schematy funkcjonalne i ich rozdział czytelne. Na uwagę zasługuje wyniesienie kondygnacji podziemnej ponad teren i w ten sposób możliwość jej doświetlenia. Spowodowało to utrudniony dostęp do funkcji parteru, dlatego zaleca się dopracowanie strefy wejściowej poprzez bardziej jednoznaczne zaakcentowanie oraz zastosowanie mniej banalnego dojścia do wejścia głównego, niż zwyczajna pochylnia dla niepełnosprawnych i schody zewnętrzne. W celu zwiększenia walorów ekspozycyjnych muzeum, zaleca się przeanalizowanie możliwości wprowadzenia otworu/pustki nad kondygnacją podziemną łączącą oba piętra.

Budynek pomimo przekroczonego budżetu zasługuje na najwyższą uwagę i ocenę, jest jakością samą w sobie i ma szanse stać się ikoną nie tylko na skalę regionalną, głównie z uwagi na umiejętne połączenie nowoczesności i tradycji oraz jej interpretację przy pomocy współczesnego języka architektonicznego. TR
Praca o wysokiej kulturze warsztatu architektonicznego, która mimo płaskich dachów nawiązuje swoją formą do istniejącej zabudowy. Z uwagi na swoje gabaryty jak i formę, praca nie mieści się w zakładanym budżecie inwestora. Praca bardzo jednorodna, lecz nadmiar powierzchni szklanych jak i zewnętrznych form drewnianych nie służą poprawnej ekspozycji, która jest rzeczą najważniejszą w tego typu obiektach. Rzeczą kontrowersyjną jest podniesienie poziomu wejścia i stworzenie rampy wejściowej. W pracy bardzo dobrze potraktowano etapowość. Obiekt przeskalowany w wysokości i w rzucie. W obecnych czasach obiekt ten nie ma szans na realizację z uwagi na koszty inwestycji. Zalecenia: obniżyć wejście, obniżyć cały obiekt do potrzeb inwestora, nieuzasadniona wysokość kondygnacji, przeprojektować wejście główne. ZRZAPP ARCHITEKCI
80-381 Gdańsk
ul.Droszyńskiego 15
www.zapparchitekci.pl
Autorzy:
arch. Bartosz Borowski
arch. Adam Grzeszczak
arch. Jakub Góralski
arch. Adam Dąbrowski
arch. Urszula Gawlik
arch. Zuzanna Jakubczyk
Interesujące założenie przestrzenne, wynikające z twórczego połączenia nowoczesnych motywów motoryzacyjnych - dynamicznego, zębatego okręgu ze statycznym budynkiem stodoły, nawiązującym do architektury regionalnej. Budynki tworzą zespół o wzajemnie współgrających proporcjach, dobrze wpisując się w układ przestrzenny działki. Interesujące motywy detali architektonicznych. Przedstawiona koncepcja stwarza problemy realizacyjne, koszt projektu przekracza założenia budżetowe, przyjęte dla realizacji inwestycji. KK
Dosyć ciekawie "opakowana" sala wystawiennicza rotundy z dynamicznie pochylonymi modułami konstrukcyjnymi nadającymi rytm elewacji. Sam kształt na planie okręgu raczej niespotykany w okolicy. Spory dysonans między formą rotundy i budynku produkcyjno-biurowego, który w tym wypadku i to mimo wszystko poprawnie, stał się tłem dla rotundy. Mało klarowny układ funkcjonalny, przemieszanie funkcji, kilka równorzędnych wejść, natomiast słabo zaakcentowane wejście główne. TR
Praca wpisuje się w architekturę lokalną zabudowy, jest urbanistycznie spójna. Kontrowersyjna, dynamiczna forma rotundy. Forma zaprezentowania tej rotundy jest dyskusyjna. Kontrowersje budzi przeszklenie rotundy, pokazuje jawność ekspozycji. Zbyt dużo przeszkleń, które są ewidentnie nieekonomiczne, wyraźnie przekroczono budżet inwestycji. Forma rotundy powinna być uspokojona, gdyż w takiej formie jest niemożliwa do zrealizowania. Bogactwo form przedstawionej pracy, jak i ich dynamika, zbyt mocno kontrastuje z istniejącą zabudową. Z uwagi na parametry działki zalecana jest jednorodna bryła obiektu, co jest w tej pracy niemożliwe do osiągnięcia. ZRATELIER LOEGLER
30-023 Kraków
ul.Mazowiecka 84
www.loegler.com.pl
Autorzy:
dr. arch. Romuald Loegler
arch. Kinga Włodarczyk
arch. Konrad Zmysło
arch. Tomasz Folwarski
arch. Krzysztof Siuta
Nowatorsko ukształtowana bryła główna budynku pozostająca w dialogu z istniejącą zabudową, wnosi nową jakość i wyróżnia ją na tle otoczenia. Wnętrze rozwiązane na kilku poziomach umożliwia atrakcyjne eksponowanie zbiorów. Ciekawy detal minimalistycznych elewacji.

Budynek ciekawy w swojej formie, ma się jednak wrażenie, że chce się odgrodzić i odciąć od odwiedzających tworząc wizualną barierę. Kubatura bryły przytłacza swoim ogromem od strony ulicy (od strony wschodniej). Budynek jakby otwarty w złych kierunkach, brakuje zaproszenia do wnętrza, od ulicy widoczna jedynie monumentalna, kilkudziesięciometrowa ściana boczna, bez wglądu do wewnątrz. Nieodparcie kojarzy się ze szkockim Muzeum Transportu Zahy Hadid. TR
Praca jedna z najlepszych - idea kształtu rzutu budynku jak i ekspozycji w formie drogi zasługuje na szczególne podkreślenie. Największą jednak zaletą jest ciekawa, dwupoziomowa ekspozycja samochodów, która z jednej strony pokazuje przestrzeń, a z drugiej nie odkrywa za jednym razem całości ekspozycji. Jak większość prac również powinien być kubaturowo zmniejszony, a szczególnie jego część wejściowa. Dużą zaletą tej pracy jest drewniana konstrukcja obiektu, co niewątpliwie obniża koszty realizacji inwestycji. Wskazane jest otworzenie np. w formie okna wystawowego, od strony frontowej witryny wystawowej z eksponowanym samochodem, która by jednoznacznie wskazywała funkcję obiektu oraz powiększenie ramp wystawienniczych. Obiekt wkomponowuje się swoją formą w istniejącą zabudowę kaszubską. ZR


Tekst alternatywny  przejdź do poprzedniej strony

Copyright © 2012 Pomorskie Muzeum Motoryzacji